Merhaba

Bili?im teknolojileri ya?am?m?z? kolayla?t?r?yor ve de?i?tiriyor. Davran??lar?m?z, ruh halimiz, i? süre?lerimiz, kültürümüz, toplumumuz de?i?iyor. Di?er taraftan talep etti?imiz, benimsedi?imiz, yat?r?m yapt???m?z teknolojiler geli?iyor. Sürekli, kar??l?kl? bir etkile?im var. Bu süre?te psikoloji biliminin bili?imi anlama ve geli?imine katk?da bulunma potansiyeli ?ok yüksektir. Bili?imin de psikolojiye katk?lar? büyük olacakt?r.

Dursun Akkurt psikoloji e?itimi alm?? bir bili?imcidir. Deneysel Psikoloji yüksek lisans?ndan sonra bili?im alan?na y?nelmi? ve Yaz?l?m Proje Y?neticisi olarak i? hayat?na devam etmi?tir. ?? hayat? boyunca psikoloji ve bili?im ili?kisinin fark?nda olmaya, iki alandaki deneyimlerini sentezlemeye ?al??m??t?r.

www.ak-kurt.com, Dursun Akkurt'un ya?am boyu edindi?i birikimleri payla?t??? ki?isel web sitesidir. Burada ?zellikle bili?im, i? ya?am? ve psikoloji alanlar?nda edinilmi? birikimler sunulmaktad?r. ??eri?in bir b?lümü akademik inceleme niteli?indedir ve pek ?ok akademik ara?t?rmaya kaynak olu?turmu?tur. Sunulan bütün i?erik tart??maya a??kt?r. Ele?tiri, ?neri ve g?rü?lerinizi mail yoluyla yazara iletebilirsiniz.

Konular:

  • Bili?im: Bilgi güvenli?i ve insan, bilgisayar etkile?imi,
  • Süre? Y?netimi: ?? süre?leri ve bilgi sistemleri,
  • Proje Y?netimi: Proje planlama ve y?netme,
  • Psikoloji: Sosyal etkile?im, ki?isel geli?im,
  • Di?er Konular: Bilim, kültür, teknoloji.

Bu konular ilginizi ?ekiyorsa veya yaz?lanlar hakk?nda s?ylemek istedi?iniz varsa bize yaz?n. G?rü?lerinizi ??renmekten mutlu oluruz. E-mail: dakkurt@yahoo.com

Emek verilerek haz?rlanm?? olan i?eri?in telif haklar? yazara aittir ve ilgili yasal mevzuatla korunmaktad?r. Esasen kar amac? gütmedi?i halde i?eri?in bir gelir kayna?? olma potansiyeli vard?r. Buradaki yaz?lar ve di?er i?erik izin al?nmadan ve kaynak belirtilmeden kullan?lamaz Lütfen, Telif Hakk? ve Yasal Kullan?m Ko?ullar?na dikkat ediniz.

Bili?im

??lerimizi bilgi ile yapar?z. Bilgi i?imizin damarlar?nda dola?an kan gibidir. Bili?im sistemleri ise kalbimiz ve damarlar?m?z gibidir. "Bili?im" terimi sadece sistemleri de?il, sistemler üzerinde i?ledi?imiz bilgiyi de kapsar.

Bili?im sistemleri i?imizi kolayla?t?r?r ve verimimizi art?r?r. Bunun i?in sistemleri do?ru yap?land?rmam?z ve do?ru kullanmam?z gerekir. ??imizi aksatmadan yapmam?z? sa?layan, kesintisiz ve h?zl? ?al??an, maliyeti dü?ük ama verimi yüksek bir sistem iyi bir bili?im sistemidir.

Bilgi ??lem Sistemleri i?in Güvenlik Politikas?
Bili?im sistemlerinin güvenlik risklerini y?netmek i?in nitelikli politikalar geli?tirilmesi gerekir. Nas?l?
Devam?...
Email Güvenli?i
Eposta sistemlerinin nas?l ?al??t???n? ve eposta sistemlerine ili?kin güvenlik risklerini biliyor muyuz?
Devam?...
?nsan ve Bilgisayar Etkile?imi
?nsan ve bilgisayar etkile?iminin psikolojik ve sosyal boyutu üzerine bili?imci sohbetleri.
Devam?...
Bilgi Ticareti
?nternet üzerinde sahibi ya da konusu oldu?umuz bilgiler bilgimiz d???nda al?n?p sat?l?yor.
Devam?...
?? Süre? Y?netimi Sistemleri
?? süre?lerini h?zl? ve hatas?z i?letmek isteyen y?neticiler ve i? süre? y?netimi yapanlar i?in ?neriler. Ama? i? süre?lerinin bilgi sistemleri üzerine aktar?lmas?nda kritik noktalara dikkat ?ekmektir.
Devam?...
Ta??nabilir Cihazlar Bizi De?i?tiriyor
Ta??d???m?z cihazlarla evde, yolda, i?yerinde ?al???yoruz, e?leniyoruz, ??reniyoruz, haberle?iyoruz.
Devam?...
Proje Y?netimi

Zaman zaman at?l?mlar yapar?z; i?imizde bir geli?tirme, yeni bir i? kurma, yeni bir ürün yapma, bir sosyal fayda sa?lama, hatta ki?isel durumumuzda bir de?i?iklik. Bunlar? s?n?rl? bir zaman i?inde, belirli kaynaklar? kullanarak bir düzen i?inde yapman?n yolu projeye d?nü?türmektir.

Projeler fikirden ba?lar. Sonra kaynaklar, i? ad?mlar?, ara hedefler ve nihai hedef belirlenir. Proje ekibi, proje plan?, i?birli?i ve ileti?im düzeni olu?turulur. Hedeflerin ger?ekle?tirilmesi i?in bir düzen i?inde ?al???l?r.

Bu b?lümde proje planlama ve y?netimine ili?kin baz? konulara de?inilmektedir.

Proje Y?netim Sürecinin 5 A?amas?
Proje y?netim süreci a?amalar? kabaca ?zetlenmi? ve proje y?netiminin ana hatlar? ?izilmi?tir.
Devam?...
Proje Zaman Y?netimi
Proje süreci, fikirden ba?lay?p istenen fayda elde edilene kadar uzanan süreyi kapsar. Sürecin tümünde zaman y?netimi yap?lmal?d?r. ?ünkü proje süresi uzad?k?a maliyet artar ve toplam fayda azal?r.
Devam?...
Proje Yat?r?m?n?n Parasal Geri D?nü?ünü (ROI) Hesaplama
?? yapman?n temel amac? para kazanmakt?r. Yat?r?m?n parasal geri d?nü?ünü hesaplamak projenin faydal? olup olmayaca??n? ?nceden g?rmeye yard?mc? olur.
Devam?...
Proje Dokümanlar?
Projelerde bilgi ve deneyim payla??m? büyük ?nem ta??r. Bunun en ge?erli yollar?ndan biri nitelikli dokümanlard?r.
Devam?...
Proje Toplant?s? Nas?l Yap?l?r?
Ba?ar?l? bir proje toplant?s? yapmak i?in nas?l haz?rlanmal?y?z? Toplant? nas?l y?netilmeli? Proje toplant?s? yapman?n belirli bir yolu, yordam? var m??
Devam?...
Proje Ba?ar?s? Nas?l ?l?ülür?
Amac?n ger?ekle?tirilmesi tek ba??na yeterli bir proje ba?ar? g?stergesi de?ildir. Proje disiplinine, kurum politikalar?na ve kurum stratejisine uygunluk da ?nemli ba?ar? g?stergeleridir.
Devam?...
Proje Ekibi Kurmak ve Y?netmek
Proje ekiplerinin kurulmas? ve y?netilmesi ?zel bir bilgi ve beceri alan?d?r. Kurum organizasyonu, projenin kapsam?, g?revler, beceri ve deneyimler proje ekibinin kurulmas? ve y?netiminde etkili olur.
Devam?...
Süre? Y?netimi

?yi i?leyen i? süre?leri verimi, mü?teri memnuniyetini, ?al??an mutlulu?unu ve karl?l??? artt?r?r. ?? kazalar?n?, fire ve hata miktar?n? azalt?r.

?u anda her ?ey yolunda g?rünse bile i?inize farkl? bir g?zle bak?lmas? fark?ndal???n?z? art?r?r. Sadece i? süre?lerinizin tespit edilmesi ve belgelenmesi bile i?inizi geli?tirmenize yard?mc? olur. Süre?lerinizin ?l?ülmesi ve kaydedilmesi halinde zay?f yanlar?n?z? g?rür ve ?nlemler alabilirsiniz. Aksayan i? süre?lerinizin yeniden tasarlanmas? ve iyile?tirilmesi veriminizi artt?r?r.

?? Süre? Y?netimi Nedir?
?? süre? y?netiminin esas amac? insan hatalar?n? azaltmak ve i? yapanlar aras?ndaki ileti?imi kolayla?t?rmakt?r.
Devam?...
?? Süre? Y?netimi Sistemleri
?? süre?lerini h?zl? ve hatas?z i?letmek isteyen y?neticiler ve i? süre? y?netimi yapanlar i?in ?neriler. Ama? i? süre?lerinin bilgi sistemleri üzerine aktar?lmas?nda kritik noktalara dikkat ?ekmektir.
Devam?...
Kurumi?i Rekabet
Rekabet ile ?at??ma aras?ndaki ili?kiyi do?ru kavramak gerek. Rekabet, ayn? amac? güden kimseler aras?ndaki ?eki?me, yar??ma, yar?? bi?iminde ifade ediliyor. Rekabet ?at??madan farkl?d?r.
Devam?...
Work 2.0
Work 2.0’la ama?, insana kar??, gelir ikilemini yeni bir boyuta ta??mak ve insana verilen de?eri art?rarak geliri de art?rmakt?r.
Devam?...
Bill Jensen'in Work 2.0 Modeli ve Ya?ad?klar?m?z?
?al??an, ?al??t?ran ve mü?teri ili?kilerinin de?i?iyor. Kurulu?lar?n bu ?zellikleri anlay?p buna uygun yap?lar geli?tirmeleri gerekiyor.
Devam?...
Psikoloji

Bolca bilgi, biraz zeka, bir tutam duygusal zeka, g?z karar? yarat?c?l?k ki?inin i?inde harmanlan?p, ki?i ?zgürce ve mutlu ya?ama kat?l?r. ??te ki?isel geli?im budur.

Art?k insan?n kendine ve ?evresine uyumu yeterli degil. Kendini a?an, de?i?en ve fazladan üreten insan aran?yor. Kolay de?il. Ki?isel geli?iminize zaman ay?rmak zorundas?n?z.

Bilimsel psikoloji ki?isel geli?im yolunuza ???k tutacak en güvenilir bilgi kayna??d?r. Asl?nda genel olarak bilimsel yakla??m?n ve ?zel olarak da psikoloji konular?n?n ??renilmesi kendi ba??na ki?isel geli?im yollar?ndan biridir.

Do?al olarak ki?isel geli?im sadece davran??sal sorunlar?n anla??lmas? ve giderilmesi de?ildir. ??inize, aile ya?am?n?za, sosyal ili?kilerinize ve kendinize ili?kin her ?ey ki?isel geli?im yoluyla daha güzel olur.

Sosyal Beceriler: Benlik ve Ki?ilik
Benlik bireyin kendine ili?kin bilin?li alg?lar?ndan olu?maktad?r. Ki?ilik ise bireyin kararl?l?kla g?sterdi?i davran?? ?rüntülerinden olu?ur.
Devam?...
Sosyal Beceriler: Grup ??i Etkile?im
Grup ortak bir ama? i?in bir araya gelmi? ki?ilerin olu?turdu?u topluluktur. Tutumler ve sosyal roller grup i?i etkile?imin temel ta?lar?d?r.
Devam?...
Sosyal Beceriler: Temel ?leti?im Süreci
Ki?ler aras? sorunlar?n ?o?u, hatta toplumsal sorunlar ileti?im bozukluklar?na ba?l?d?r. ?leti?im sürecinin do?ru kavranmas? halinde sa?l?kl? ileti?im kurulabilir.
Devam?...
Sosyal Beceriler: Etkin Dinleme
Etkin dinleme al?c? a??s?ndan ileti?imdeki gürültüyü azaltma ve mesaj? tam ve do?ru olarak alma etkinli?idir/becerisidir.
Devam?...
Sosyal Beceriler: Empatik Yakla??m
Empati, bir insan?n, kendisini kar??s?ndaki insan?n yerine koyarak onun duygular?n? ve dü?üncelerini do?ru olarak anlamas?d?r.
Devam?...
Sosyal Beceriler: ?nsanlar? Nas?l ?kna Edebiliriz?
?nce dinleyelim, sonra kendi fikrimizi s?yleyelim. Kar??m?zdaki ile sayg? ve sevgi ba?? kural?m. Kar??m?zdakinin hakl?l?k pay?n? g?zard? etmeyelim. Mutlu sona ula?mak i?in her ?eyi kazanmak gerekmez.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Fark?ndal?k
Ki?isel geli?im, sürekli olarak kendinin fark?nda olmak, fark?nda olarak sorun ??zmek ve fark?nda olunan sonu?lar üretmektir
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Yakla??mlar
Kapsam?n geni?li?i ve belirsizli?i do?al olarak ?ok say?da farkl? ki?isel geli?im yakla??m?n?n ortaya ??kmas?na yol a?maktad?r.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Davran?? Bilimleri
Psikolojinin ?al??ma alan? ki?isel geli?imi bütünüyle kapsar. Ki?isel geli?im alan? genel olarak davran?? bilimlerinden ?ok yararlan?r. Spor, sanat ve felsefe de insan davran??lar? ile ilgilenir.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Sosyal Bilimler
Sosyoloji, ekonomi, i?letme, y?netim gibi bilim dallar?n?n ki?isel geli?im alan?na katk?lar? farkl? bir kategori olu?turur. Sosyal bilimlerden ki?isel geli?im alan?na ?ok ?nemli katk?lar yap?ld???n? s?yleyebiliriz.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Din ??retileri ve Felsefe
Din ??retileri tanr?n?n mesaj ve emirleri yan?nda din ?nderlerinin yorum, nasihat ve emirlerini de kapsar. Felsefe ise tümüyle insan ürünüdür. Bunlar?n ki?isel geli?im alan?na ?nemli katk?lar yap?lmaktad?r.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Di?er Yakla??mlar
Ki?isel geli?im alan?na ?nemli katk?s? olan spor, sanat ve di?er disiplinler üzerinde durulmu?tur. ?ok say?da farkl? disiplin ki?isel geli?im alan?na katk?da bulunmaktad?r.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Nerden Ba?lamal??
Ki?isel geli?im i?in yola ??kaca??m?z nokta kendimize ili?kin bir sorunu farketti?imiz and?r. Kendimizi veya ba?kalar?n? dinleyerek ba?layabiliriz. Sab?rl? olmal?y?z. Ki?isel yanl?l?klar?m?za dikkat etmeliyiz.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Nas?l Ba?lamal??
Farkl? yakla??mlar ki?isel geli?im i?in farkl? yol ve y?ntemler ?nerirler. Do?ru yol ve y?ntemin belirlenebilmesi i?in ilk ad?m sorunun tan?mlanmas?, s?n?rlar?n?n do?ru ?izilmesidir.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: K?k Nedenler
?kinci ad?m sorunun k?k nedenlerini belirlemek ve bu nedenler üzerinde ?al??an yakla??mlar? belirlemektir. B?ylece bir sonraki ad?mda farkl? yakla??mlardan uygun ??züm y?ntemleri se?ilebilir.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Y?ntemleri Belirlemek
K?k nedenlerin ortadan kald?rmas? ya da etkisizle?tirilmesi i?in uygun y?ntemleri se?mek gerekir. Y?ntemlerin k?k nedenler üzerinde etkili olmas?, de?i?im hedeflerini ger?ekle?tirebilmesi gerekir.
Devam?...
Ki?isel Geli?im: Engeller
Ki?isel geli?im engellerinin en ?nemlileri kendi i?imizden kaynaklan?r. Kendimize sayg?m?z, kendilik de?erimiz, bili?sel dengesizliklerimiz ve hatal? tutum ve dü?ünce kal?plar?m?z geli?imi engeller.
Devam?...
Dü?ünme ve Yarat?c?l?k
Bilimsel dü?ünme y?ntemi ve farkl? i? alanlar?nda y?ntemli dü?ünme konusunda geli?tirilmi? teknikler ?zetlenmektedir.
Devam?...
Yarat?c?l?k ve Rekabet
Yarat?c?l?k i? alan?nda ?ok de?erli bir ?zelli?e d?nü?ür. ürünün tasarlanmas?, üretilmesi, sat?lmas?, al?nmas? ve tüketilmesi sürecinin tümünde yarat?c?l?k ?ok ?nemli rol oynayabilir.
Devam?...
Ta??nabilir Cihazlar Bizi De?i?tiriyor
Ta??d???m?z cihazlarla evde, yolda, i?yerinde ?al???yoruz, e?leniyoruz, ??reniyoruz, haberle?iyoruz.
Devam?...
?yi Dü?ün Do?ru Karar Ver
?o?umuzun bildi?i gibi, Do?an Cücelo?lu her biri onlarca bask? yapm?? bir dizi kitab?n yazar?d?r. Bu kitaplarda ki?iler aras? etkile?im ve ki?ilik geli?imi konular? i?lenmektedir.
Devam?...
?nanan Beyin
"?nanan Beyin: ?nan?lar? Do?ru Gibi Kurgulama ve Peki?tirme Süre?leri" kitab?nda insan?n dü?ünme, anlama ve inanma mekanizmalar? bilimsel g?zlem, din ve felsefe kaynaklar?na at?fla a??klan?yor.
Devam?...
Sosyal Medya ve Teknoloji Kullan?m?
?nternet ve sosyal medya kullan?m?n?n ya?am?m?z üzerindeki etkisini anlamaya ?al???yoruz. Günlük hayat?m?zdaki yerini, faydalar?n?, zararlar?n? ve olumlu kullanma ?nerilerini payla??yoruz.
Devam?...
Psikolojik Testler ve Türk Kültürü
?rnek ve kaynaklardan yararlanarak, psikiyatri kliniklerinde ve rehberlik merkezlerinde s?kl?kla kullan?lan psikolojik testlerin kültürümüze uygunluklar? tart???lm??t?r.
Devam?...
Di?er Konular

Burada payla??lan bütün i?eri?e destek olu?turan kavramlar var: bilim, ger?ek, do?ru, bilgi, kültür, haber vb. Bu kavramlar ve ili?kileri üzerine ?ok ?e?itli gh?rü?ler hatta felsefeler geli?tirilmi?tir. Biz burada sadece kavramlar?n tan?m? ve mümkün oldu?unca bilimsel destekleri üzerinde duruyoruz.

Bilimsel Ger?ek ve Do?ru Nedir?
Bilim, do?ru ve ger?ek terimleri birlikte ya da ayr? ayr? ?ok s?k kullan?lan terimlerdir. Dikkat edildi?inde terimlere yüklenen anlamlar?n ?nemli farkl?l?klar g?sterdi?ini farkedebiliriz.
Devam?...
Bilgi Kirlili?ine Kar??
Maruz kald???m?z yo?un ileti?im, davran??lar?m?z ve yanl?l?klar?m?z bilgi kirlili?ine yol a?ar. Bilgi kirlili?i yararl? bilgi edinme ve kullanma ?ans?m?z? azalt?yor, kararlar?m?z? ve ya?am kalitemizi tehdit ediyor.
Devam?...
Haber Alma ve Bilgi Edinme
Bas?n, radyo, televizyon ve internet bilgi edinme kaynaklar? olarak ?ok etkili ve yayg?n kullan?l?yor. Kayna?? ne olursa olsun bilginin do?ru, güvenilir ve tam olmas? gerekir.
Devam?...
Teknolojinin Kültür üzerindeki Etkisi
Teknoloji kendisi de bir kültürel unsur olarak kültür üzerinde ?e?itli etkiler olu?turuyor. Bu yaz?da teknolojik geli?menin farkl? boyutlarda kültür üzerindeki etkilerini inceliyoruz.
Devam?...
Foto?raf Sanat?na ?li?kin
Foto?raf ?ekmeyi veya sadece foto?raf izlemeyi sevenler i?in kü?ük bir pencere. Amac?m?z foto?raf ?ekmekle foto?raf sanat? aras?ndaki ili?ki hakk?nda k?sa bir de?erlendirme yapmakt?r.
Devam?...
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
Amyotrofik lateral skleroz (ALS) veya Motor N?ron Hastal??? (MNH) olarak da bilinen bir sinir sistemi hastal???d?r.
Devam?...
hublot replica swiss movement tag heuer digital stopwatch gucci replica bags vendome hublot geneve collection 582888 price tag heuer carrera calibre 16 100 meters price in india louis vuitton replica ap royal oak 15300st cartier serial number watch gucci replica bags tag connected to iphone rolex retail price list replica louis vuitton